Martial Arts

New PDF release: Бализонг - железная бабочка

By Cacoy Hernandez

ISBN-10: 0946062137

ISBN-13: 9780946062133

Книга Бализонг - железная бабочка Бализонг - железная бабочкаКниги Боевое искусство Автор: karate Формат: pdf Страниц: a hundred Размер: 25,38 mb Язык: Английский0 (голосов: zero) Оценка:Редкая и давно не переиздаваемая книга, посвященнаяискусству владения бализонгом - раскладным филлипинским ножом, широко применяым в кали, арнизе, эскриме и других боевых искусствах Юго-Восточной Азии. Будет интересна каждому, кто серьезно интересуется ножевым боем и защитой от вооруженного нападения.

Show description

Read Online or Download Бализонг - железная бабочка PDF

Best martial arts books

The Art of Longsword Combat ? Book #1 by David M. Cvet PDF

A scholar? s (recruit) reference handbook for the advance and coaching of medieval martial arts thinking about longsword with grappling and dagger innovations for the guidance of accomplishing a scholler rank

Japanese Sword Drawing - A Source Book For Iaido Students by Don Zier PDF

Jap Sword Drawing - A resource booklet For Iaido scholars КНИГИ ;ЧЕЛОВЕК Автор: DON J. ZIERСтраниц: 316Язык: английскийФормат: PDF Размер: 117. 07 МбВ книге представлена техника иайдо школы Мусо синден рю. 316 страниц, вся техника показана на фото. hotfile. com zero

Download PDF by Iain Abernethy: Bunkai-Jutsu: The Practical Application of Karate Kata

Bunkai-Jutsu is the research of the karate katas and their software in genuine strive against. it's also the name of this pioneering booklet by means of Iain Abernethy. The struggling with functions of the karate katas (forms) is likely one of the so much attention-grabbing and unfortunately misunderstood points of karate perform. Bunkai-Jutsu offers the reader with the data they should liberate the secrets and techniques of kata and to start working towards karate because the entire and reasonable strive against artwork that it used to be meant to be!

The art of fighting without fighting : techniques in - download pdf or read online

This publication teaches you ways to set off the "flight instict" in a possible assailant, in order that they run away and also you beat them with out turning into actual

Additional info for Бализонг - железная бабочка

Example text

Yï-Aâ! þ®Õ¹ ®Ïâ®! ±'© §ø&A ®ïë÷Ôï«Ï¸" Ïø «âïðß }ÏøA ûø&ø âÔÔ Ñâ®âÔ ¹Õ« ÿ¥® }Õ£Ç «øø©øð ¥£ëÕ£ëø&£øðß ¿ø£Ç ðøëïðøð Ïø &øâÔÔA ðïð£'® ÷£Õû â£A ÷¥£Ç Ñ¥ß "@&Õ© Ïï« âëëø£®¸ Ïø ï«£'® â ÔÕëâÔ¸" Ïø ®ÏÕ¥ÇÏ®¸ «®ïÔÔ «¥«¹ïëïÕ¥«ß "¬Õ¥Ôð Ïø ÿø â ¹ø®®A ®ÏïøѸ ± ûÕ£ðø&K" ¿ø£Ç ëÕ¥Ôð £Õ® ðø®âï£ }Õ£Ç ûï®ÏÕ¥® ⥮ÏÕ&ï®A¸ «Õ Ïø ûâÔ÷øð Ïï© ÿâë÷ ®Õûâ&ð« ®Ïø Çâ®øß }Õ£Ç ¹øø&øð âÿÕ¥® Ïï© â« ®ÏøA ûâÔ÷øð ®Ï&Õ¥ÇÏ ®Ïø ©â£Õ&¸ ®&Aï£Ç ®Õ ðï«ëÕ§ø& ®Õ ûÏø&ø ²ø£ â£ð ®Ïø Õ®Ïø&« ûø&øß ¿ø£Ç ðøëïðøð Ïø ©¥«® ÿø â «ëÕ¥® ÑÕ& â Çâ£Ç ÕÑ ®Ïïø§ø«ß "°ø ëâ&øÑ¥Ô¸ ©A Ñ&ïø£ð¸" Ïø «âïðß "æø©ø©ÿø& ûÏø&ø AÕ¥ â&øß" }Õ£Ç ÔÕÕ÷øð â&Õ¥£ð ï£ ©Õë÷ âûøß "þ¥ëÏ â ÿïÇ ¹Ôâëø!

A ®ïë÷Ôï«Ï¸" Ïø «âïðß }ÏøA ûø&ø âÔÔ Ñâ®âÔ ¹Õ« ÿ¥® }Õ£Ç «øø©øð ¥£ëÕ£ëø&£øðß ¿ø£Ç ðøëïðøð Ïø &øâÔÔA ðïð£'® ÷£Õû â£A ÷¥£Ç Ñ¥ß "@&Õ© Ïï« âëëø£®¸ Ïø ï«£'® â ÔÕëâÔ¸" Ïø ®ÏÕ¥ÇÏ®¸ «®ïÔÔ «¥«¹ïëïÕ¥«ß "¬Õ¥Ôð Ïø ÿø â ¹ø®®A ®ÏïøѸ ± ûÕ£ðø&K" ¿ø£Ç ëÕ¥Ôð £Õ® ðø®âï£ }Õ£Ç ûï®ÏÕ¥® ⥮ÏÕ&ï®A¸ «Õ Ïø ûâÔ÷øð Ïï© ÿâë÷ ®Õûâ&ð« ®Ïø Çâ®øß }Õ£Ç ¹øø&øð âÿÕ¥® Ïï© â« ®ÏøA ûâÔ÷øð ®Ï&Õ¥ÇÏ ®Ïø ©â£Õ&¸ ®&Aï£Ç ®Õ ðï«ëÕ§ø& ®Õ ûÏø&ø ²ø£ â£ð ®Ïø Õ®Ïø&« ûø&øß ¿ø£Ç ðøëïðøð Ïø ©¥«® ÿø â «ëÕ¥® ÑÕ& â Çâ£Ç ÕÑ ®Ïïø§ø«ß "°ø ëâ&øÑ¥Ô¸ ©A Ñ&ïø£ð¸" Ïø «âïðß "æø©ø©ÿø& ûÏø&ø AÕ¥ â&øß" }Õ£Ç ÔÕÕ÷øð â&Õ¥£ð ï£ ©Õë÷ âûøß "þ¥ëÏ â ÿïÇ ¹Ôâëø!

Yï-Aâ! þ®Õ¹ ®Ïâ®! ±'© §ø&A ®ïë÷Ôï«Ï¸" Ïø «âïðß }ÏøA ûø&ø âÔÔ Ñâ®âÔ ¹Õ« ÿ¥® }Õ£Ç «øø©øð ¥£ëÕ£ëø&£øðß ¿ø£Ç ðøëïðøð Ïø &øâÔÔA ðïð£'® ÷£Õû â£A ÷¥£Ç Ñ¥ß "@&Õ© Ïï« âëëø£®¸ Ïø ï«£'® â ÔÕëâÔ¸" Ïø ®ÏÕ¥ÇÏ®¸ «®ïÔÔ «¥«¹ïëïÕ¥«ß "¬Õ¥Ôð Ïø ÿø â ¹ø®®A ®ÏïøѸ ± ûÕ£ðø&K" ¿ø£Ç ëÕ¥Ôð £Õ® ðø®âï£ }Õ£Ç ûï®ÏÕ¥® ⥮ÏÕ&ï®A¸ «Õ Ïø ûâÔ÷øð Ïï© ÿâë÷ ®Õûâ&ð« ®Ïø Çâ®øß }Õ£Ç ¹øø&øð âÿÕ¥® Ïï© â« ®ÏøA ûâÔ÷øð ®Ï&Õ¥ÇÏ ®Ïø ©â£Õ&¸ ®&Aï£Ç ®Õ ðï«ëÕ§ø& ®Õ ûÏø&ø ²ø£ â£ð ®Ïø Õ®Ïø&« ûø&øß ¿ø£Ç ðøëïðøð Ïø ©¥«® ÿø â «ëÕ¥® ÑÕ& â Çâ£Ç ÕÑ ®Ïïø§ø«ß "°ø ëâ&øÑ¥Ô¸ ©A Ñ&ïø£ð¸" Ïø «âïðß "æø©ø©ÿø& ûÏø&ø AÕ¥ â&øß" }Õ£Ç ÔÕÕ÷øð â&Õ¥£ð ï£ ©Õë÷ âûøß "þ¥ëÏ â ÿïÇ ¹Ôâëø!

Download PDF sample

Бализонг - железная бабочка by Cacoy Hernandez


by Edward
4.3

Rated 4.79 of 5 – based on 18 votes